preloadingpreloadingpreloading
Produkty > Oleje > Převodové oleje > INTRANS 220
Praha
 Podbabská 13
Jihlava
 Žižkova 89
 tel.: 605 290 347

INTRANS 220

MOGUL INTRANS jsou vysoce kvalitní ropné průmyslové převodové oleje. Hluboce rafinované základové oleje, na jejichž základě jsou tyto oleje převážně formulovány, jsou vyrobené speciální hydrogenační technologií. Obsahují účinné přísady pro zvýšení oxidační stálosti, k zlepšení vysokotlakých vlastností, ochranných schopností proti rezivění atd.

Jsou určeny zejména k mazání všech typů průmyslových převodovek, obzvláště namáhaných převodovek s vysokými tlaky v ozubení; jsou vhodné jak pro převody valivé (čelní a kuželová soukolí), tak i pro převody šroubové (šnekové aj.). Používají se i k mazání ložisek a dalších pohyblivých strojních částí, zejména tehdy, požadují-li se vynikající vysokotlaké vlastnosti oleje. Výhodné je jejich použití i v oběhových mazacích soustavách, zvláště v případech, kdy se požaduje vynikající mazací schopnost a výborná chemická stálost oleje.

Vlastnosti

Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech:
Vzhled: kapalina
Barva: žlutohnědá až hnědá
Zápach (vůně): charakteristický ropný
Prahová hodnota zápachu: nestanoveno
pH: nestanoveno
Bod tekutosti: -18 °C
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: nestanoveno
Bod vzplanutí OK: nad 230 °C
Rychlost odpařování: nestanoveno
Hořlavost (pevné látky, plyny): IV. třída nebezpečnosti
Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti: za běžných podmínek netvoří výbušné páry
Tlak páry: < 10 Pa při 20 °C
Hustota páry: vzhledem k nízkému tlaku par se nestanovuje
Relativní hustota: 890 kg/m3
při 15 °C
Rozpustnost: nerozpustný ve vodě
Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda: nestanoveno
Teplota samovznícení: nad 390 °C
Teplota rozkladu: nestanoveno
Viskozita: 198 až 242 mm2
/s při 40 °C
Výbušné vlastnosti: není výbušný
Oxidační vlastnosti: není oxidující

Stáhnout bezpečnostní list