preloadingpreloadingpreloading
Produkty > Oleje > Převodové oleje > PP 90
Praha
 Podbabská 13
Jihlava
 Žižkova 89
 tel.: 605 290 347

PP 90

Jedná se o převodový olej určený k mazání širokého spektra mechanických převodů (rozvodovek a převodovek s ručním či jiným řazením) moderních osobních, dodávkových a nákladních automobilů, stavebních strojů, zemědělské a jiné techniky: je vhodný pro celoroční používání, častá je jeho aplikace za zvýšených teplot, kdy je zárukou spolehlivé funkce převodovek; používá se i v průmyslových aplikacích (např. namáhané průmyslové převodovky pracující za normálních, event. zvýšených teplot)

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
Skupenství při 20 °C: kapalina
Barva: hnědá
Zápach (vůně): bez zápachu
Hustota (při 15 °C): 910 kg/m3
Rozmezí bodu varu: nestanoveno
Bod vzplanutí OK: nad 200 °C
Bod hoření: nad 230 °C
Koncentrační meze výbušnosti: za běžných podmínek netvoří výbušné páry
Rozpustnost ve vodě: nerozpustný
Kinematická viskozita při 100 °C: 13,5 až 24,0 mm2/s
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: nestanoveno
Tenze par (při 20 °C): < 0,01 kPa
Teplota vznícení: nad 340 °C
Bod tekutosti: -21 °C

Stáhnout bezpečnostní list